Вывести результат компиляции в *.txt файл - C (СИ)

Формулировка задачи:

у меня есть така матрица, надо вывести результат компиляции в *.txt файл
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
 int ** matr;
int n=9, i, j, m;
int main()
{
 
matr = (int **)malloc(n * sizeof(int *));
for (i = 0; i < n; i++)
{
matr[i] = (int *)malloc(n * sizeof(int));
}
 
for (i = 0; i < n; i++) 
{
for (j = 0; j < n; j++) 
{
matr[i][j] = rand() % 100;
}
}
 
for (i = 0; i < n; i++) 
{
for (j = n > 1; j < n; j++)
{
matr[i][n - j - 1] = matr[i][j];
}
}
 
puts("\n");
for (i = 0; i < n; i++)
 {
for (j = 0; j < n; j++) 
{
printf("%3d", matr[i][j]);
}
puts("\n");
}
 
return 0;
}

Код к задаче: «Вывести результат компиляции в *.txt файл - C (СИ)»

textual
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int ** matr;
int n=9, i, j, m;
FILE *file; 
char *fname = "some_file.txt";
 
int main()
{
     
    matr = (int **)malloc(n * sizeof(int *));
    for (i = 0; i < n; i++)
        matr[i] = (int *)malloc(n * sizeof(int)); 
        
    for (i = 0; i < n; i++) 
        for (j = 0; j < n; j++) 
            matr[i][j] = rand() % 100;
     
    for (i = 0; i < n; i++) 
        for (j = n > 1; j < n; j++)
            matr[i][n - j - 1] = matr[i][j];
    
    file = fopen(fname,"w"); 
    if(file == 0)
    {
        printf("can\'t open or create file '%s'",fname);
        return 0;
    }
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        for (j = 0; j < n; j++) 
        {
            printf("%3d", matr[i][j]);
            fprintf(file, "%3d", matr[i][j]); 
        }
        puts("\n");
        fprintf(file, "\n\r");
    }
    fclose(file);
    system("PAUSE"); 
    return 0;
}

5   голосов, оценка 4.000 из 5


СОХРАНИТЬ ССЫЛКУ