Сортировка одномерного массива - доработка кода - C (СИ)

Формулировка задачи:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
 
void Shell(int *mas,int n)
{
     int i,j; //"ГЎГҐГЈГіГ*ГЄГЁ"  
     int temp; //âñïîìîãГ*òåëüГ*Г*Гї ïåðåìåГ*Г*Г*    
     int h = n/2;
     while(h>0)// ïðîâåðÿåì, åñëè h>0 ГІГ® âõîäèì Гў òåëî öèêëГ* 
     {
        for ( int i = 0; i < n; i++ )
               {
                    if(mas[j] > mas[j+h])
                    {
                         temp = mas[j];
                         mas[j] = mas[j+h];
                         mas[j+h] = temp;  //ïåðåñòГ*Г*îâêГ* ýëåìåГ*òîâ 
                         j=j-h;
                    }
                    else
                         j=-1;// ïåðåñòГ*Г*îâêè Г*ГҐ áûëî -  "ГЎГҐГЈГіГ*îê" óìåГ*ГјГёГЁГ¬ Г*Г* 1  
               }
          }
          h=h/2;
     }
     
int main(void)
{
int n, i, mas[i];
 int temp; //âñïîìîãГ*òåëüГ*Г*Гї ïåðåìåГ*Г*Г*   
printf("\nVvedite Kol-vo el-ov massiva : ");
scanf("%d", &n);
printf("\n\nMassiv : \n\n");
 
for(i=0;i<n;i++)
{              
 printf("%3d ", mas[i]=rand()%100-rand()%100); //ïîñëå "-" äèГ*ïîçîГ* îòðèöГ*òåëüГ*ûõ Г§Г*-ГЁГ©. (ГІГіГІ 100)
} 
Shell(mas,i);
 
for(i=0;i<n;i++)
{              
 printf("%3d ", mas[i]); 
}
 getch();
 return 0;
}

Код к задаче: «Сортировка одномерного массива - доработка кода - C (СИ)»

textual
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main()
{
    int n,a[100000],i,j;
    cin>>n;
    for (i=1; i<=n; i++)
    {
        cin>>a[i];
    }
    for (i=1; i<=n; i++)
    {
        for (j=i+1; j<=n; j++)
        {
            if (a[i]>a[j])
            {
                swap(a[i],a[j]);
            }
        }
    }
    for (i=1; i<=n; i++)
    {
        cout<<a[i]<<" ";
    }
    system ("pause");
    return 0;
}

Нужна аналогичная работа?

Оформи быстрый заказ и узнай стоимость

10   голосов, оценка 4.200 из 5


СОХРАНИТЬ ССЫЛКУ